islami sohbet ile berat gecesinin hasletleri

BERAT GECESİNİN HASLETLERİ

Berat gecesinin beş hasleti var denilir. Bu hasletler kısaca şunlardır:

1 – Her mühim iş bu gecede ayırdedilir. ( islami sohbet )

2- Bu gecede yapılan ibâdet ve tâatın sevâbı büyüktür.

3- Bu gecede Rahmet-i llâhiyye coşar ve taşar. ( islami sohbet )

4- Bu gece mağfiret gecesidir.

5- Bu gece Resûl-i Zîşan Efendimiz Hazretlerine şefâat hakkının tamamı verilmiştir.

Resûl-i I krem Efendimiz Hazretleri Şa’ban ayının onüçüncü gecesi Cenâb-ı Hak’tan biz ümmeti hakkında şefâat dilemiş. Bu şefâatın üçte biri verilmiş. Aynı dileği ondördüncü gece dilemişler, şefâat hakkının yarısı verilmiş. Ve nihayet, onbeşinci gecesindeki yalvarmasında biz ümmetine tam şefâat etmek yetkisi Cenâb-ı Hak tarafından kendilerine İhsan edilmiştir.

Ayrıca bu mübârek gece Zemzem kuyusunun’Suyunun çoğaldığı da söylenir.

BERAT GECESİNDE RESÛLULLAH EFENDİMİZ’İN ALLAH’A YALVARMALARI
Hazret-i Âişe Vâlidemiz, Resûl-i Ekrem Efendimiz Haz-retleri’nin mezarlığı ziyâret edip geldikten sonra secdeye kapanarak şu duâyı yaptıklarını bizlere naklediyorlar:

“Ya Rabbi! Sana yalnız benim tenim değil, canım da, rûhum da secde etmiştir. Kalbim Sana îmanla dolmuştur.

Ey büyük Rabbim! Sen büyük günahları af ve mağfiret eyle. Şu anda Sonin huzurunda Dâvud (a.s.)’ın dediği gibi diyor ve yüzümü Efendimin huzurunda topraklara sürüyorum. Senin huzurunda yüzleri topraklara sürmek de revâdır, sezâdır. Yüzüm onu yaratmış olan Allah’a secde etti. Kulağımı ve gözümü Yaratanın önünde secdeye kapadım.” diyerek secdeden doğruldu. ( islami sohbet )

“Ya Rab! Bana temiz, pâk, tahir bir kalb ver.” diyerek tekrar secdeye kapandı ve şöyle dedfc
“Yâ Rab! Senin gazabından hoşnutluğuna, ceza vermenden af ve mağfiretine sığınırım. Ben Senin kendine senâ ettiğin gibi senâ etmekten âcizim.”
dedikten sonra secdeden doğruldu ve bana:

“Ya Âişe! Bu gece Allahu Zü’l-Ceiâl, Benî Kelb kabilesinin yüzbinlerce koyununun tüyleri sayısınca müslümanı Cehennem azâbından âzat eder. Bu gece Allah’ın rahmeti cûşa gelir.” buyurdular.

Evet aziz müslüman! Halkın ve Hakk’ın övdüğü Allah Resûlü, bu gecede Yaratammız’a bu şekilde duâ ve ilticâda bulunursa biz âcizler nasıl hareket etmeliyiz?
Y< )K MU, AF DİLEYEN

Y< )K MU, RIZIK İSTEYEN

YOK MU, ŞİFA İSTEYEN!..

“Şa’ban ayının yarısı oldu mu o geceyi ibâdetle ihyâ • in» Gündüzün de oruç tutun. Çünkü Allahu Teâlâ o Ikfam, gurup vakti dünya semâsına tecellî eder ve şöyle t lor:

— istiğfar eden var mı ki? Onu affodeyim.

— Rızık isteyen var mı ki? Ona rızık vereyim.

— Bir hastalığa uğrayan var mı ki? One âfiyet vereyim. Var mı ki, var mı ki?., diye tâ sabaha kadar devam eder.”

Tac. Tere. Hz. Ali r.n.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.