İmanın sartlari

İman, Peygamber Efendimizin (S.a.V.) Allahü Teal

tarafindan getirip tebıiğ buyurduğu hususıarı, hiç tered

Peygamber Efendimiz’in (S.a.V.) tebıiğ buyurduklan

rine, kitaplanna, peygamberlerine, ahiret gunune, kaza

ve kadere iman etmektir.

Her müminin, Peygamber Efendimiz’in (S.a.V.) tebliğ

ettiği hususları tamamen tasdik etmesi kizımdar. Bunlar-

dan birinde tereddüd ve şüphe etmek, iman şerefinden

mahrum birakir.

Meseta, Kur’an-ı KerTm Alıah’in kelamıdir, peygam-

ber Efendimiz’e (S.a.V.) gönderilmiş ve ondan bize teva-

türen oalan üzerinde ittifakıan tasawur olunamayan bir

topıuluğun rivayeti iıe) gelmiştir. Bunu hiç tereddüt el-

meden kabul etmek lazımdir.

Yine Kur’5n-1 KerTm’in kat’T olarak ve sarahaten; tkga

ifade ettiği hükümleri, haberleri ve Peygamber Efendi-

miz’in (S.a.V.) peygamberliğini, öldükten sonra dirilmenin

hak olduğunu; namaz, oruç, zekat ve haccın farz oıdu-

gunu; hırsizlrk, zina ve şarap igmenin haram oıduğunu hig

şüphesiz kabuı etmek ıazımdır. Bunıardan herhangi birini

kabuı etmeyen derhal iman şerefinden mahrum kalır.

İman kat’I sürette kalb ile inanmaktan ibaret olunca,

fazlalrk ve noksanlığl kabuı etmez. Bununıa beraber,

zühd ve takva sahibi ile günahk5r kimselerin imanındaki

n, ur bir değiıdir.

Salih ameıler ile kalb nurlamr, itikad kuwetıenir; günah-

larla da kalb kararır, itikad gevşer, zayiflar, iman nurunu

kaybeder. Bu haıin devaml imanstz gitmeye sebep oıa-

bilir.

En büyük bir nimet oıan imanı güzelce muhaf aza igin

Allthü TeLIt’mn emirıerine riayet edip yasaklanndan

kaginmak her mümin igin lazimdir. Dinin farzlanndan

birini terk etmek veya yas €. Kıardan birini işlemekle bir

kişi iman dairesinden çrkmaz, ancak imanını tehıikeye

düşürmüş otur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.